Skip to content

Πολιτική Απορρήτου (GDPR)

Ενημέρωση για την επεξεργασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα με βάση τον κανονισμό

ΕΕ 2016/679 και τη συναφή Ελληνική Νομοθεσία.

Γενικά:

Ο Αθλητικός Σύλλογος ΄΄ΗΛΙΟΣ΄΄ (στο εξής Σύλλογος) ως υπεύθυνος επεξεργασίας, σας ενημερώνει ότι συλλέγει και επεξεργάζεται προσωπικά δεδομένα.

Στο πλαίσιο της προστασίας των προσωπικών δεδομένων, ο Σύλλογος ευθυγραμμίζεται με τις απαιτήσεις του ευρωπαϊκού Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων GDPR (ΕΕ 2016/679 και της κείμενης Νομοθεσίας).

Ο Σύλλογος διασφαλίζει ότι τα προσωπικά  δεδομένα συλλέγονται για συγκεκριμένους, σαφείς και νόμιμους σκοπούς. Επεξεργάζονται με διαφάνεια, νόμιμα και θεμιτά. Αποθηκεύονται  με ασφαλή τρόπο, που προστατεύει την εμπιστευτικότητα, την ακεραιότητα και τη διαθεσιμότητα τους.

Ποια δεδομένα συλλέγουμε:

 • Δεδομένα ταυτοποίησης: Ονοματεπώνυμο, Πατρώνυμο, Μητρώνυμο, Ημερομηνία και τόπος γέννησης, Υπηκοότητα, ΑΔΤ, ΑΦΜ, ΑΜΚΑ. κλπ.
 • Δεδομένα επικοινωνίας: Διεύθυνση κατοικίας, Τ.Κ., ταχυδρομική και ηλεκτρονική διεύθυνση, αριθμό σταθερού και κινητού τηλεφώνου κλπ.
 • Δεδομένα αθλητικών επιδόσεων.
 • Οικονομικά δεδομένα: Κόστος εγγραφής, συνδρομές μελών, αντίτιμο προσφερόμενων υπηρεσιών, δωρεές, επιχορηγήσεις,  συναλλαγές με προμηθευτές, συμβάσεις, κλπ.
 • Δεδομένα εικόνας και ήχου: Φωτογραφίες, βίντεο, εγγραφές ήχου κλπ.
 • Δεδομένα υγείας: Κάρτα υγείας αθλητών, εργομετρικά, φυσική κατάσταση, ιατρικές βεβαιώσεις κλπ.
 • Δεδομένα απαραίτητα για την εκπλήρωση υποχρεώσεων απέναντι στις Ελληνικές Αρχές.

Από που συλλέγουμε τα δεδομένα:

Τα προσωπικά δεδομένα συλλέγονται:

 • Από τον αιτούντα εγγραφή στο σύλλογο, μέσω της αίτησης εγγραφής.
 • Από την προσκομιζόμενη από τον αθλητή ή τον κηδεμόνα ιατρική γνωμάτευση ή κάρτα υγείας αθλητή.
 • Από τα προσωπικά στοιχεία που δόθηκαν από τα μέλη του συλλόγου για την εγγραφή τους.
 • Από τα προσωπικά στοιχεία που δόθηκαν από συνεργάτες, προμηθευτές, εργαζόμενους και γενικά συνεργαζόμενα με το σύλλογο φυσικά πρόσωπα και επιχειρήσεις.

Κατηγορίες Υποκειμένων:

Οι κατηγορίες των φυσικών προσώπων που τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα επεξεργάζονται  από τον Σύλλογο, περιλαμβάνουν:

 • Μέλη συλλόγου.
 • Αθλητές εγγεγραμμένους ή μη στο σύλλογο.
 • Μέλη οικογένειας αθλητών.
 • Προπονητές.
 • Εργαζόμενους με κάθε μορφή εργασίας.
 • Μέλη οικογένειας εργαζομένων.
 • Υποψήφιους εργαζόμενους.
 • Ιατρούς.
 • Φυσιοθεραπευτές.
 • Προμηθευτές και λοιπούς συνεργάτες.
 • Στελέχη επιχειρήσεων  των προμηθευτών, συνεργατών, χορηγών κλπ..
 • Παράγοντες αθλητικών σωματείων και θεσμικών φορέων.

Χρονικό διάστημα διατήρησης προσωπικών δεδομένων:

Ο σύλλογος διατηρεί τα προσωπικά δεδομένα για δύο χρόνια πλέον του χρονικού διαστήματος που  διαρκεί η καθ΄ οιονδήποτε τρόπο συνεργασία, σύμβαση ή συνδιαλλαγή με αυτόν. Το χρονικό διάστημα διατήρησης θα παρατείνεται ανάλογα εφόσον ο νόμος ή κανονιστικές πράξεις υποχρεώνουν το σύλλογο σε τήρηση των προσωπικών δεδομένων για διάστημα μεγαλύτερο του προαναφερόμενου. Σε περίπτωση που βρίσκονται σε εξέλιξη δικαστικές ενέργειες που σας αφορούν άμεσα ή έμμεσα, ο ανωτέρω χρόνος τήρησης παρατείνεται μέχρι την έκδοση αμετάκλητης δικαστικής απόφασης.

Τα δεδομένα εικόνας και ήχου δεν διαγράφονται και είναι δυνατόν να χρησιμοποιηθούν όποτε θεωρηθεί χρήσιμο, προς την κατεύθυνση της υλοποίησης των σκοπών του συλλόγου, όπως αυτές προβλέπονται στο καταστατικό του.

Πώς προστατεύουμε τα δεδομένα σας:

Ο σύλλογος χρησιμοποιεί μέτρα προστασίας τελευταίας τεχνολογίας και λαμβάνει όλα τα κατάλληλα οργανωτικά μέτρα, ώστε να παρέχει την κατάλληλη προστασία των δεδομένων σας.


Πώς μπορείτε να τα ασκήσετε τα δικαιώματα σας:

Σύμφωνα με τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων:

 • να γνωρίζετε ποια δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν τηρούμε και επεξεργαζόμαστε.
 • Έχετε το δικαίωμα να γνωρίζετε την προέλευση των τηρούμενων προσωπικών δεδομένων.
 • Έχετε το δικαίωμα πρόσβασης στα στοιχεία σας,
 • Έχετε το δικαίωμα διόρθωσης των στοιχείων σας, στην περίπτωση που τα τηρούμενα από το σύλλογο είναι λανθασμένα ή ελλιπή προσκομίζοντας κάθε απαραίτητο έγγραφο από το οποίο προκύπτει η ανάγκη διόρθωσης ή συμπλήρωσης.
 • Έχετε το δικαίωμα αιτήματος για τη διαγραφή των δεδομένων σας, εφόσον:

α) ο νόμος ή κανονιστικές πράξεις δεν υποχρεώνουν το σύλλογο σε τήρηση των προσωπικών δεδομένων.

β) δεν υπάρχει σχετιζόμενη με αυτά νομική εκκρεμότητα  .

 • Έχετε το δικαίωμα ανάκλησης της συγκατάθεσης σας.
 • Έχετε το δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας.
 • Έχετε το δικαίωμα αιτήματος μεταφοράς των δεδομένων σας σε άλλον Υπεύθυνο Επεξεργασίας.
 • Έχετε το δικαίωμα να προσφύγετε στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (www.dpa.gr)


Για να ασκήσετε οποιοδήποτε από τα δικαιώματά σας, παρακαλούμε να απευθύνετε  αίτημα προς τον εκάστοτε Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου, στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου iliossports@gmail.com . Θα λάβετε απάντηση μας το συντομότερο και σε κάθε περίπτωση  εντός ενός (1) μηνός από τη λήψη του αιτήματος.  

Εάν δεν λάβετε απάντηση σε κάποιο αίτημα σας, έχετε το δικαίωμα υποβολής καταγγελίας στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (www.dpa.gr)
.

Τροποποιήσεις του παρόντος:

Το παρόν κείμενο περί Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων δύναται να επικαιροποιείται προκειμένου να προσαρμόζεται στις μεταβολές που έχουν επέλθει στις λειτουργίες του ή στο νομικό και κανονιστικό πλαίσιο, ή στον τρόπο επικοινωνίας του με τα υποκείμενα των δεδομένων.


Επικοινωνία:

Για οποιοδήποτε θέμα μπορείτε:

 • Να επικοινωνείτε με το σύλλογο στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: iliossports@gmail.com
 • Να ενημερώνετε τον επικεφαλής προπονητή του συλλόγου καθημερινά στο στάδιο Σπάτων –  Αρτέμιδας Δημήτριος Δημητρίου.
 • Να επισκέπτεσθε τα γραφεία του συλλόγου στα Σπάτα στη διεύθυνση Αγραύλου 50 και Μανόλιας κατά τις ήμερες και ώρες λειτουργίας τους .
 • Να επικοινωνείτε τηλεφωνικά με αρμόδιο του συλλόγου στα τηλέφωνα 210 6038824 & 6988333512.